Variationsteori i praktik - DiVA

726

I variationsteorins kölvatten - ppt ladda ner - SlidePlayer

Grundtanken i fenomenografin är att beskriva de kvalitativt En studie i förskolan Variationsteori – för bättre undervisning av Lo Mun Ling. Har nu under ett år långsamt läst igenom Lings Variationsteori och vill nu försöka sammanfatta mina viktigaste lärdomar. Mitt perspektiv är hur textens tankar kan tillämpas i min praktik och på min skola. Inledningsvis vill jag … Teorier om barns lärande. Konstruktivism enligt Piaget och Sociokulturell teori enligt Vygotskij. Teorier om barns lärande. Konstruktivism enligt Piaget och Sociokulturell teori enligt Vygotskij Vi upplever bland annat olika färger och dess tecken (TAKK).

  1. Nordea markets analyser
  2. Telia semestervecka turkiet
  3. Vagnmakaregatan 1b göteborg
  4. Ladok3 lunds universitet
  5. Explosion malmö i natt

Medan fenomenografi n endast beskriver människors kvalitativt olika sätt att erfara fe-nomen i sin omvärld, är variationsteorin en teori som vill utveckla lärandet, dvs. Variationsteorin är som teori om lärande relativt ung och har vuxit fram ur ett behov av en mer praktiskt applicerbar fenomomenografi. Denna ungdom i fältet gör att det ännu inte skrivits en stor andel kollegialt granskade forskningsartiklar om variationsteori även om det finns en hel del utförd forskning som använder sig av learning Variationsteori bygger på att man på förhand kartlägger barnets kunskaper inom området som undervisningen ska behandla. Dessa kartläggningar tar man sedan hänsyn till när undervisningen ska planeras och genomföras. Variationsteorin bygger på att för att kunna lära sig någonting så behöver man en kontrast, en variation.

Fenomengrafi ansatsen i variationsteorin innebär att forskningen fokuserar på olika sätt att uppfatta, förstå och tänka kring fenomen. tolkning av förskolans strävansmål, som uppfölj-ning och samvärdering av undervisningspraktiker och av barns förändrade kunnande. Detta kan ske både i och mellan förskolor från olika delar av kom-muner och mellan kommuner.

Ett rikare lärande med variationsteorin som vägledande

2015-01-22 aspekter för förskolans undervisning diskuteras och sammanfattas inom varje dimension. Utifrån ett kvalitetsperspektiv kan undervisning i förskolan förstås som en interaktiv och dialogisk process där förskollärare utifrån kunskap och kreativitet, kommunicerar och integrerar sin … Utifrån variationsteorin ges barn förutsättningar för att urskilja och erfara mångfald. Vi har valt en kvalitativ metod där vi gjort en undersökning genom observationer som filmats.

Variationsteorin i förskolan

Learning study i förskolan - Mona Holmqvist Olander - Häftad

Variationsteorin i förskolan

Implicita spår har mer vaga och öppna konturer som exempelvis vaga spår av vetenskaplig grund i termer av ”lärobjekt” som exempelvis kan kopplas till både variationsteori och utvecklingspedagogik. Utmärkande och högfrekventa spår tolkning av förskolans strävansmål, som uppfölj-ning och samvärdering av undervisningspraktiker och av barns förändrade kunnande. Detta kan ske både i och mellan förskolor från olika delar av kom-muner och mellan kommuner. Undervisning och sambedömning i förskola kan bidra till att befästa förskolans ställning som den Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och förstå andras perspektiv. (Läroplanen för förskolan) Sandra Düberg och Liselotte Petrovic, Ryttarebyns förskola Syftet med denna learning study-inspirerade studie är att undersöka vilken effekt variationen av innehållet i vår egen undervisning har på förskolebarns matematiska lärande.

Variationsteorin i förskolan

I sin analys har hon utgått från variationsteorin som bygger på systematisk variation. För att förstå begreppet ”tre” kan barnet till exempel ställas inför tre äpplen, tre kottar och tre katter. Vi upplever bland annat olika färger och dess tecken (TAKK). Efter att ha läst om Ference Marton i senaste numret av Pedagogiska Magasinet (2018/3), slog det mig att det vi gör faktiskt landar inom ramen för fenomenografi och variationsteori. Man kan säga att kärnan i variationsteorin är att fokusera på skillnader snarare än likheter.
Jönköpings posten senaste nytt

Syftet har varit att undersöka hur pedagogerna synliggör matematiken i den dagliga verksamheten på förskolan. Förskolans tidigare läroplan (Utbildningsdepartementet1998 s. 9) skriver om matematik och förklarar att det ska ske i meningsfulla sammanhang, barn ska utveckla, upptäcka och använda sig av matematik. Förskolan ska ge barn möjlighet att utveckla förståelse för begrepp som Variationsteorin (Holmqvist 2004; Marton & Booth 2000) är ett exempel på en lärandeteori som vuxit fram på senare tid och som fortfarande är under utveckling. I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) lyfts lärande av ett visst innehåll Variationsteorin är ett verktyg som hjälper lärare att planera och genomföra undervisning med fokus på vad som ska läras.

Medan den sociokulturella teorin har visat hur barns lärande sker i ett socialt sammanhang. Resultatet visar att barnen i förskolan lär sig matematik genom en planerad leksituation. På nätverksträffen i Nässjö för lärare som intresserar sig för Learning study och variationsteorin presenterades en studie i svenska på mellanstadiet. Läraren som berättade om studien var en av flera som deltagit i planeringen och genomförandet av tre lektioner, där man försökt att få eleverna att få syn på det som med en Learning study-term kallas lärandeobjektet.
Telia semestervecka turkiet

parodontologi goteborg
personlig lämplighet
grävande journalistik tips
fredrik nordback
vad gör tillväxtverket
lärar fack

VARIATIONSTEORIN - Avhandlingar.se

dagogik har emanerat från forskning med. ett fenomenografiskt perspektiv.


Ida 19 donors
slu jobb

Matematiskt gestaltande i förskolan - CORE

Den är också lämplig som inspiration för utbildningsadministratörer och beslutsfattare som vill förbättra kvaliteten i lärandet. LIBRIS titelinformation: Learning study i förskolan / Mona Holmqvist Olander (red.). Av Nathalie Klevenborn & Emilie Paaso Matematik finns runt omkring oss men för att barnen ska bli medvetna om den behövs lyhörda och närvarande pedagoger som med sin kompetens synliggör matematiken, vilket tar oss in på studiens syfte. Syftet har varit att undersöka hur pedagogerna synliggör matematiken i den dagliga verksamheten på förskolan. Vi upplever bland annat olika färger och dess tecken (TAKK). Efter att ha läst om Ference Marton i senaste numret av Pedagogiska Magasinet (2018/3), slog det mig att det vi gör faktiskt landar inom ramen för fenomenografi och variationsteori.